FINANCOVÁNÍ   PODNIKU

 

Výrobní faktory a jejich řízení podnikem

Členění financování

Vlastní a cizí zdroje financování

Úvěrování

Směnky

Hotovostní a bezhotovostní platební styk

Běžný účet a jeho založení

Finanční analýza její význam a úlohy

Příklady ukazatelů

 

 Financování podniku je získávání potřebného podnikového kapitálu a jeho použití na pořízení majetku podniku.

Každý podnik se musí  financovat a při financování musí zvážit:
- poměr mezi cizím a vlastním kapitálem
- do čeho má investovat
- kolik cizího kapitálu může získat
- v jaké formě ho může získat
- za jakých podmínek ho může získat
- kolik má či může mít vlastního kapitálu a do čeho ho může vložit
- kolik finančních prostředků potřebuje k realizaci podnikatelského záměru a jaký výnos z toho bude mít
- kolik kapitálu musí udržovat v pohotovosti k zajištění likvidity

Musí se brát v úvahu:
- faktor rizika – ten kdo se rozhoduje si vybírá z mnoha variant a výsledky variant nemůže přesně znát
- faktor času – současné rozhodnutí bude mít výsledek až za několik let
 (dnešní hodnota peněz je jiná než budoucí hodnota peněz)

Při financování by měl podnik:
- dát přednost vyššímu výnosu před menším výnosem
- dát přednost menšímu riziku před větším rizikem
- pokud přijme větší riziko, požadovat větší výnos
- dát přednost takovým rozhodnutím, které přinesou výnosy dříve

Druhy finančních rozhodnutí
- strategické – rozhodnutí na dlouhou dobu, pokud při nich podnik udělá chybu, může to znamenat i krach nebo velké finanční problémy, tato rozhodnutí se týkají většího množství peněz
- taktické – rozhodnutí na kratší dobu, týkají se menšího množství peněz, pokud udělají chybu, tak to pro podnik neznamená finanční problémy

 

1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem

Výrobní faktory jsou zdroje statků. Převážnou většinu statků v přírodě nenacházíme tak , jak bychom chtěli. K jejich získání je nutné vynaložit lidskou práci,vyrobit je.

 • přírodní zdroje
  • půda je produktem a součástí přírody - není volným statkem
  • jsou vzácné a nereprodukovatelné, kvantitativně omezené
  • nerosty, drahé kovy atd. (omezené množství)
 • práce
  • lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky
  • výsledkem použití pracovních sil je mzda
 • kapitál
  • kapitál je na rozdíl od práce a půdy výsledkem předchozí výroby
  • akumulované úspory (úspory přeměřené v investice)
  • může mít hmotný nebo nehmotný charakter
  • jde o hodnoty, které přinášejí hodnoty další
  • technologie je zvláštní forma kapitálu, která může významně znásobit prospěch z výrobních faktorů
  • výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok
 1. kapitál vlastní – jedná se o peněžní prostředky vložené do podnikání v peněžní nebo hmotné formě.(budova, auto, stroje,…)
 2. kapitál cizí – jedná se o majetek na který jsme si museli půjčit tzv. závazky – např. úvěry u bank, závazky vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, zaměstnancům a podobně.

 

2. Členění financování

Podle původu finančních prostředků:
1. financování z vlastních zdrojů
- samofinancování – financování ze zisku a z odpisů, vlastníků firmy, vklady tichých společníků, ostatní vlastní zdroje ( odprodej nepotřebných strojů, budov, ...)

2. financování z cizích zdrojů
- bankovní úvěry, nebankovní úvěry , obchodní úvěry, zákonné rezervy, závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu a sociálním institucím ( daně, zdrav. pojišt,...)

Podle doby, po kterou jsou zdroje používány
- krátkodobé – do 1 roku, především oběžný majetek (úhrada mezd, nákup mater.,..) Toto financování by měl být zajištěno krátkodobými zdroji financí ( krátkodobé bankovní úvěry ( kontokorentní, eskontní, lombardní, revolvingový ) a dodavatelské úvěry, ..)
- dlouhodobé – nad 1 rok, především IM ( investiční výstavba, nákup nových technologií, ...) Mělo by být zajištěno zdroji dlouhodobými ( emise akcií, dlouhodobé bankovní úvěry, leasing, ...)

Podle změny výše zdrojů
- pravé financování – v podniku se zvýší kapitál, zvýší se zdroje k financování
- nepravé financování – nedochází k žádnému navýšení zdrojů, mění se složení aktiv

Finanční vztahy podniku
 k dodavatelům a odběratelům, k bance,  ke státu,...

Finanční řízení podniku
a) finanční analýza
b) finanční plánování

Finanční analýza

-         ukazatele rentability -  poměřují zisk k různým veličinám ( např. rentabilita kapitálu se vypočítá jako podíl zisk / kapitál )

-         ukazatele produktivity – poměřují výsledek podnikové činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu mezd ( např. produktivita = tržby / počet pracovníků )

-         ukazatele činností – poměřují výstupy z podniku ke vstupům ( účinnost kapitálu = tržby / kapitál ). Patří se i ukazatele nákladovosti ( nákladovost = náklady / tržby )

-         ukazatele náročnosti – doplňujícími ukazateli , poměřují jednotlivé druhy nákladů  k tržbám ( např. mzdová náročnost = mzdy / tržby )

 

Cíle finančního řízení podniku

-         zajistit platební schopnost firmy – včas dostát svým závazkům, ...

-         zjistit likviditu majetku firmy – schopnost přeměny na hotové peníze

-         zajistit rentabilitu firmy – ziskovost ( ukazatel poměřující vyprodukovaný zisk k celkovému kapitálu )

Investování firem

¨

Pokud má firma volné finanční zdroje může je dále investovat na příklad:

-         termínované vklady u bank ( nízká rizika, nízký zisk )

-         nákup státních pokladničních poukázek ( musí být milionová investice, minimální riziko, pomůže uchovat hodnotu peněz )

-         nákup státních dluhopisů ( podobné jako poklad. poukázky akorát délka investice je delší )

-         nákup státních veřejně obchodních obligací a akcií ( je potřeba obchodovat s větším balíkem cenných papírů, které musí být rychle prodejné, větší riziko, ale i zisk )

-         nákup hypotečních zástavních listů ( dlouhodobá investice, jsou kryté proti rizikům )

-         devizové operace ( hodně riziková, ale je možný vysoký zisk )

 

 

 

 

 

 

 

3. Směnka

je úvěrový cenný papír, sepsaný přesně stanovenými údaji, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Konkrétní forma naopak stanovena není: Při splnění faktických náležitostí by platila i na pivním tácku.

Může sloužit jako:

 • prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru,
 • prostředek placení a ručení,
 • prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti.
 • Směnka má dvě základní funkce: platební a zajišťovací.

Směnky je možné rozdělit na tzv. směnky vlastní a směnky cizí:

 • Směnka vlastní představuje závazek dlužníka zaplatit a obsahuje slovo „zaplatím“.
 • Směnka cizí přikazuje jiné osobě, aby byla směnka uhrazena. Obsahuje slovo „zaplaťte“

Směnka vlastní

Soubor:Směnka vlastní.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Směnka cizí

 

Výhodou směnek je zejména to, že jsou nesporným závazkem, což znamená, že ten, kdo má v dispozici originální směnku a legitimuje se jako její oprávněný majitel, prokázal své právo na její zaplacení dostatečně; dlužník, který se hodlá své povinnosti směnku zaplatit bránit, pak musí své důvody obrany nejen tvrdit, ale i prokázat.

Nevýhodou směnek je to, že musí být vystavena se zákonem stanoveným obsahem a pokud některá z jejích podstatných náležitostí chybí, pak směnka není platná.

 

 

 

 

 

 

 

4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk

 

platební styk (význam) = zprostředkování plateb mezi 2 subjekty (či subjekt a banka)

bezhotovostní styk = forma placení, při niž nefungují hotové reálné peníze, placení se uskutečňuje pouze písemným převodem z účtu na účet

hotovostní styk:  + jistota zaplacení, peníze mám stále k dispozici

                                      - časově náročné, málo bezpečné, méně spolehlivé a přesné

bezhotovostní: + bezpečné, časově nenáročné, přesné

                                - není jistota platby

 

Běžný účet a jeho založení

 

postup

-         zřízení účtu u banky

o       nelze  zřídit anonymní účet!

o       smluvní vztah s bankou (dle Smlouvy o zřízení a vedení účtu)
FO – občanský průkaz, podnikatelské oprávnění (firmy)
PO – výpis z OR, podnikatelské oprávnění + 2 osoby jako statutární orgán, razítko

o       uzavření smlouvy

§         podpisové vzory

§         u PO razítko

-         vklad na účet

-         příkazy k úhradě – formy:

o       písemně (příkaz k úhradě, k inkasu)

o       na nosičích dat (disketa)

o       počítačová síť

o       po telefonu

-         provedení převodu peněz (do dvou pracovních dnů)

-         plátci i příjemci je zaslán výpis z účtu

 

 

druhy příkazů

-         pokyn k provedení

o       oprávněná osoba (majitel) – příkaz k úhradě, k inkasu

 

příkaz k úhradě

-         pro 1 platbu

-         hromadný (v 1 den více plateb)

-         trvalý (pravidelné platby)

 

       
 

příjemce

 
 

plátce

 
 

 

 


vbú                                                                                                                příkaz k úhradě

banka plátce

 
                                                                                              vbú

 
 

banka příjemce

 
 

 


převod peněz

 

 

příkaz k inkasu

-         výjimečná záležitost

-         podává příjemce

-         pouze z rozhodnutí soudu na základě platebního příkazu

-         nebo po vzájemné dohodě

 

               
   

příjemce

 
 

plátce

 
 
 

banka příjemce

 
   

banka plátce

 
 
 

 

 


příkaz k inkasu

                                   vbú                                                                             vbú

 

 

                                                           převod peněz

 

 

5. Finanční analýza její význam a úlohy

Finanční analýza je činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. Cílem takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku. V tomto ohledu se využívají statistická data z minulých období, jejich vzájemné srovnání, srovnání s výsledky celého oboru a zároveň se zahrnuje predikce hospodaření do budoucnosti.

Z hlediska provedení lze finanční analýzu rozdělit na interní a externí, z hlediska zaměření pak na statickou, dynamickou a poměrovou finanční analýzu.

Makroekonomicky finanční analýza vyhodnocuje situaci států, regionu či celého odvětví průmyslu, což by měl být velmi důležitý ukazatel nejen pro politiky, ale i velké investory či managery velkých firem.

Ukazatelé

Ukazatelé likvidity – schopnost podniku splácet dluhy

 • Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy
V této liště je volných 10 reklamních pozic

 

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Přidej na Seznam
Většina dokumentů a převzatých článků na těchto stránkách je zde se souhlasem jejich autorů.google-site-verification=pxKcJqMJ5fvNPk6gixyVlnthkzydK-rNwMcE8pRmmkE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one